Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) przekazujemy poniższą informację w jaki sposób przekazane przez Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

1. Administratorem danych w rozumieniu RODO w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz pozyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa Firmę oraz osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Państwo takie osoby wskazali) jest APRO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kórniku przy ul. Wiatraczna 9 (dalej APRO POLSKA Sp. z o.o.)

2. Jednocześnie informujemy, że podstawą przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełniania przez APRO POLSKA Sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów APRO POLSKA Sp. z o.o.

3. Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, APRO POLSKA Sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu wykonania Umowy, w tym w celu obsługi zapytań, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących,

b) w celu przestrzegania przez APRO POLSKA Sp. z o.o. przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;

c) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu utrzymania kontaktu z klientami i kontrahentami APRO POLSKA Sp. z o.o. w okresie obowiązywania Umowy.

4. Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwa do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Państwo takie osoby wskazali), będą przetwarzane przez APRO POLSKA Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane APRO POLSKA Sp. z o.o. może przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcą usług IT, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. instytucjom państwowym – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.


7. Okres przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych jest

uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) czasu obowiązywania umowy,

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeśli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. Osobom tym, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, było wymagane do zawarcia i realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w niniejszej informacji, APRO POLSKA Sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

W oparciu o powyższe informujemy, że każda z osób, których dane osobowe przetwarzamy może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: APRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 9, 62-035 Kórnik lub na e-mail: info@apro-polska.pl